Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden

Handelsonderneming C-JA, Heemskerk
Inschrijfnummer K.v.K. Amsterdam:  55902375


Artikel 1:  Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten 
van koop en verkoop van Handelsonderneming C-JA, gevestigd te Heemskerk, hierna 
te noemen “de gebruiker”.
2. De koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”. 
3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden 
ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die 
niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen 
wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per 
e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de 
stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen 
hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de 
toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
6. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen 
nabestellingen c.q. deelbestellingen. 
7. Indien de gebruiker deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld 
is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De gebruiker hoeft dan de 
algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op 
volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn. 
 

Artikel 2:  Totstandkoming overeenkomsten 

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door de gebruiker gedane 
aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte 
punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij 
echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst 
eerst tot stand indien de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk met deze 
afwijkingen heeft ingestemd. 
2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan de gebruiker een opdracht verstrekt c.q. een order 
plaatst, is de gebruiker eerst aan deze opdracht c.q. order gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
3. De gebruiker is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de 
wederpartij heeft bevestigd of zodra de gebruiker - zonder tegenwerping van de 
wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
4. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de
overeenkomst binden de gebruiker eerst nadat deze schriftelijk aan de
wederpartij zijn bevestigd.


Artikel 3:  Aanbiedingen, offertes, prijzen

1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een 
termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een 
vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan 
heeft de gebruiker het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De in de aanbiedingen en offertes vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten, administratiekosten en declaraties van 
ingeschakelde derden. Tenzij anders aangegeven naast de prijs.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel 
van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van 
de prijs.
4. Alle aanbiedingen, offertes en afgegeven prijzen zijn geldig gedurende 14 dagen na afgifte prijs.
5. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is de gebruiker gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
6. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
7. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, 
gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de 
website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter 
aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
8. De in het vorige lid genoemde monsters en modellen blijven eigendom van de gebruiker 
en dienen op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan de gebruiker 
te worden geretourneerd.
9. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en 
regelgeving, valutaschommelingen of prijswijzigingen bij de door de gebruiker 
ingeschakelde derden of toeleveranciers e.d., is de gebruiker gerechtigd de 
overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
    b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan de gebruiker heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag de gebruiker 
er vanuit gaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd. 
 

Artikel 4:  Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het 
recht bepaalde leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter 
beoordeling van de gebruiker.

Artikel 5:  Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij dient er voor te zorgen dat hij alle voor de uitvoering van de 
overeenkomst benodigde gegevens tijdig op de door de gebruiker gewenste wijze 
aan de gebruiker verstrekt en dat deze gegevens juist en volledig zijn.
2. Alle door de gebruiker geleverde zaken mogen door de wederpartij
uitsluitend worden doorverkocht in de originele van de gebruiker of diens
toeleverancier afkomstige verpakking. De wederpartij mag geen veranderingen aan
de originele verpakking aanbrengen en dient beschadiging te voorkomen.
3. De wederpartij is verplicht de eventueel door de gebruiker c.q. diens
toeleverancier vastgestelde verkoopprijs of minimum verkoopprijs bij zijn
afnemers in rekening te brengen, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk
en volledig opeisbare boete van € 500,00 per overtreding. Een en ander
onverminderd het recht van de gebruiker om volledige schadevergoeding te
vorderen. 


Artikel 6:  Levering, leveringstermijnen

1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien de gebruiker zijn leveringsverplichtingen uit de overeenkomst niet of niet 
tijdig nakomt, dient hij door de wederpartij schriftelijk in gebreke te worden 
gesteld, waarbij aan hem nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn 
leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
2. De gebruiker is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk 
door de gebruiker kan worden gefactureerd.
3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van de gebruiker 
verlaten of het moment waarop de gebruiker aan de wederpartij heeft meegedeeld 
dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
4. In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument. 
5. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een 
door de gebruiker te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de 
wederpartij. De gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke 
aard dan ook -al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de 
verzending c.q. het transport. 
6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt voor risico van de gebruiker, maar voor rekening van de consument. 
7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer 
van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de zaken (op de overeengekomen wijze) 
aan de wederpartij te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, is de
gebruiker gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te
slaan. Tenzij de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft
gesteld, dient de wederpartij de gebruiker binnen 1 maand na kennisgeving van
de opslag in staat te stellen de zaken alsnog te leveren c.q. dient de
wederpartij de zaken binnen deze termijn alsnog af te halen.
8. Indien de wederpartij na verloop van de in lid 7 van dit artikel vermelde termijn in 
gebreke blijft aan zijn verplichting tot afname te voldoen, is hij per direct in 
verzuim. De gebruiker heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke 
ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen. Een en 
ander zonder dat hieruit voor de gebruiker een verplichting tot vergoeding van 
schade, kosten en rente voortvloeit.
9. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag)kosten, vertragingsschade, transportkosten, winstderving of andere schade onverlet.
10. De gebruiker kan niet eerder verplicht worden met de levering van de
zaken te beginnen, dan nadat hij alle daarvoor noodzakelijke gegevens en de
eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen.
Indien hierdoor vertraging ontstaat, worden de leveringstermijnen naar
evenredigheid verlengd. 
11. Verzendkosten binnen Nederland zijn € 20,00  België € 27,50 (Overige landen zijn op aanvraag) Leveringen boven € 450,00 worden franco verzonden. Uitgezonderd zijn hiervan de eilanden en moeilijk bereikbare locaties, neem hiervoor eerst contact met ons op.

Artikel 7:  Emballage

1. Indien de zaken door de gebruiker worden geleverd in emballage die bestemd is om 
meerdere malen te worden gebruikt, blijft de emballage eigendom van de 
gebruiker. Deze emballage mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden 
worden gebruikt, dan waarvoor ze bestemd is.
2. De gebruiker is gerechtigd voor deze emballage een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen. Ingeval de emballage door de wederpartij franco wordt geretourneerd 
binnen de hiervoor overeengekomen termijn, is de gebruiker verplicht deze 
emballage terug te nemen en zal de gebruiker de in rekening gebrachte vergoeding 
aan de wederpartij restitueren.
3. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van de vergoeding.
4. Indien de in lid 3 van dit artikel bedoelde schade hoger uitvalt dan de
in rekening gebrachte vergoeding, is de gebruiker gerechtigd de emballage niet
terug te nemen. De gebruiker kan de emballage dan tegen kostprijs, verminderd
met de door de wederpartij betaalde vergoeding, bij de wederpartij in rekening brengen.
5. Indien emballage bedoeld is om slechts één maal te 
gebruiken, hoeft de gebruiker de emballage niet terug te nemen en is hij 
gerechtigd deze emballage bij de wederpartij achter te laten. Eventuele kosten 
voor het afvoeren van deze emballage zijn alsdan voor rekening van de 
wederpartij.


Artikel 8:  Klachten en retourzendingen

1. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren 
en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in 
aantallen te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken 
van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, 
defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan de 
gebruiker te melden.
2. Overige klachten dienen direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is 
overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de gebruiker 
is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de 
overeenkomst te beantwoorden. Alsdan is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
4. Bestelde zaken worden in de bij de gebruiker voorradige (groothandels)verpakkingen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. 
6. Lid 5 van dit artikel geldt niet voor de consument.
7. De wederpartij dient de gebruiker in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan de gebruiker te verstrekken. Indien voor het 
onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, geschiedt dit voor 
rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. De kosten voor de retourzending zijn voor de wederpartij.
9. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of
eigenschappen van producten die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen,
indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze
materialen.
10. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
11. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van 
aard en/of samenstelling zijn veranderd c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of 
verwerkt of zich niet langer in de originele verpakking bevinden. 
 

Artikel 9:  Garanties

1. De gebruiker zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen naar behoren en 
conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten 
aanzien van deze nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen 
partijen werd overeengekomen. 
2. De gebruiker staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
3. Indien voor de door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De gebruiker zal de wederpartij hierover informeren. 
4. De gebruiker garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij hij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de 
wederpartij heeft bevestigd.
5. In geval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal de gebruiker kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaak c.q. voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen koopprijs. Een en ander ter keuze van de 
gebruiker. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de 
bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.


Artikel 10:  Aansprakelijkheid 

1. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door de gebruiker gegeven garanties aanvaardt 
de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid. 
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is de gebruiker slechts aansprakelijk voor 
directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de gebruiker voor gevolgschade, 
zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade 
en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter 
voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien de gebruiker aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de 
schadevergoedingsplicht van de gebruiker te allen tijde beperkt tot maximaal het 
bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. 
Ingeval de assuradeur van de gebruiker niet uitkeert of de schade niet onder een 
door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van 
de gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
5. De wederpartij dient de gebruiker uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij
bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden
schade hiervoor aan te spreken.
6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar. 
7. De wederpartij kan geen beroep doen op de garantie, noch de gebruiker op andere 
gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of 
de door of namens de gebruiker verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
b. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte gegevens;
d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
e. doordat door of namens de wederpartij reparaties c.q. overige
werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder
uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker.
8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 7 van dit artikel volledig 
aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker 
uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien
de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.


Artikel 11:  Betaling

1. De gebruiker is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of 
enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen. 
2. Betaling dient binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum
te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de
wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn
niet volledig is betaald, is de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente 
verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling 
alsnog uitblijft, is de gebruiker bovendien gerechtigd aan de wederpartij 
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
5. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een 
hoofdsom van maximaal € 25.000,00:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom 
over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de
vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.
6. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is de gebruiker gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit 
artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter 
grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.
7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is de
gebruiker gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te
verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde
vertragingsrente.
8. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te 
schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor 
deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschorting recht heeft de 
gebruiker eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de 
betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij 
te twijfelen.
9. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door de 
gebruiker ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en 
kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij 
de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening 
betrekking heeft op een latere factuur.
10. a. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van de gebruiker te verrekenen met 
eventuele tegenvorderingen die hij heeft op de gebruiker. Dit geldt eveneens 
indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat 
van faillissement wordt verklaard.
b. Het bepaalde onder sub a. van dit artikel is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument. 
 

Artikel 12:  Eigendomsvoorbehoud

1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde 
en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn 
betalingsverplichtin­gen jegens de gebruiker heeft voldaan. 
2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de 
koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen 
ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en 
vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming 
van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, 
buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt 
telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te 
zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust derhalve in ieder geval altijd op 
alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het 
eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij 
bevinden.
4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de 
wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, 
mits hij ten aanzien van zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de 
geleverde zaken heeft bedongen.
5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de 
wederpartij niet bevoegd deze zaken op enige 
wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.
6. De wederpartij is verplicht de gebruiker direct schriftelijk te
informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op
de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
7. De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan 
zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de gebruiker te bewaren.
8. De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige
bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal de
gebruiker op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de
bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan de gebruiker en zijn werknemers het 
onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd 
het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en 
het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een 
schriftelijke verklaring, te ontbinden.


Artikel 13:  Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is de 
gebruiker gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder 
rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de 
wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement 
is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens 
vermogen of delen ervan verliest.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
3. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder 
op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.


Artikel 14:  Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of de gebruiker is de 
gebruiker gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels 
een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van 
zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te 
schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van de gebruiker wordt in het kader van deze algemene 
voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, van 
de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende 
redenen aan de zijde van de gebruiker.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de gebruiker en/of van de wederpartij of dreiging van 
deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de 
overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, 
inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, 
wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
4. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst reeds 
ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens 
de gebruiker tot aan dat moment na te komen.


Artikel 15:  Annulering, opschorting

1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan 
wenst te annuleren, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te 
bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds 
door de gebruiker gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade 
inclusief de gederfde winst. De gebruiker is gerechtigd voornoemde 
schadevergoeding te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds 
verrichte leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de 
wederpartij in rekening te brengen.
2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal de gebruiker vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
3. De gebruiker is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te 
verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
4. Bij opschorting van de overeengekomen leveringen op verzoek van de
wederpartij zijn alle op dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en is de
gebruiker gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. De
gebruiker is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingsperiode te
maken c.q. gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
5. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen 
opschorting duur niet kan worden hervat, is de gebruiker gerechtigd de 
overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke 
verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de 
overeenkomst na de overeengekomen opschorting duur wordt hervat, is de 
wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van de 
gebruiker te vergoeden.


Artikel 16:  Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, zij het dat de gebruiker altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te 
leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
3. De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting 
van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig 
kenbaar maakt aan de gebruiker. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand 
nadat de gebruiker schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te
willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te 
handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar zijn keuze - de 
geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat 
waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: januari 2013

 

Facebook Twitter